Dobrá smlouva je levnější

než drahý spor

AK JUDr. Iva Kremplová

Advokátní kancelář, která vzešla z dlouholetých zkušeností JUDr. Ivy Kremplové, působí na trhu v oblasti právních služeb již od roku 1994. Díky více než 20leté praxi a zkušenému týmu odborníků zaměřujících se na specifické oblasti právního řádu poskytuje komplexní služby v různých oblastech práva.

Dobrá smlouva je levnější

než drahý spor

AK JUDr. Iva Kremplová

Advokátní kancelář, která vzešla z dlouholetých zkušeností JUDr. Ivy Kremplové, působí na trhu v oblasti právních služeb již od roku 1994. Díky více než 20leté praxi a zkušenému týmu odborníků zaměřujících se na specifické oblasti právního řádu poskytuje komplexní služby v různých oblastech práva.

S čím vám můžeme pomoci?

Možná Vás zajímá:

 • ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTÍ
 • PŘEMĚNY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ
 • SPORY MEZI SPOLEČNÍKY
 • ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU
 • PŘEVODY PODÍLŮ
 • SQUEEZE-OUT

Obchodní právo

Poskytujeme právní služby v plném rozsahu také v oblasti práva obchodního. Vzhledem k výborné orientaci v právu obchodních korporacích jsme schopni plně vyhovět požadavkům klienta, a to ať jsou již jakékoliv. Samozřejmostí je potřebná erudice v souvisejících předpisech, naše služby v oblasti obchodního práva jsou tak celistvým servisem, nikoliv pouhou realizací vzájemně izolovaných kroků.

Mezi námi poskytované služby patří nejen “základní” úkony, jakými jsou např. zakládání společností a vyřizování korporátní agendy, ale rovněž služby vysoce specializované, kterými jsou např. společnické žaloby, přeměny společností či tzv. squeeze-outy.

Možná Vás zajímá:

 • SMLOUVY
 • DĚDICKÉ ŘÍZENÍ
 • SPORY O PLATNOST PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ
 • VĚCNÁ PRÁVA
 • NÁHRADA ŠKODY
 • REKLAMACE
 • SPOTŘEBITELÉ
 • PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Občanské právo

Naše kancelář se v rámci soukromého práva věnuje nejen oblasti smluv, ale také právu duševního vlastnictví, dědického řízení, ochrany vlastnických práv, náhrady škody a podobně. Se soukromým právem se potkáváme dnes a denně, ať už jako podnikatelé nebo nepodnikatelé.

Soukromé právo je také jedním z nejsložitějších právních odvětví, o kterém v laické veřejnosti koluje stále bohužel ještě mnoho mýtů a polopravd. Soukromé právo je také džungle, v které je někdy velice obtížné se vyznat a najít tu správnou cestu. Z tohoto důvodu jsme tu pro Vás my a pomůžeme Vám vždy najít to nejlepší řešení pro Vás, Vaši rodinu nebo Vaše podnikání.

Možná Vás zajímá:

 • ZASTUPOVÁNÍ A OBHAJOBA V TRESTNÍM ŘÍZENÍ
 • ZASTUPOVÁNÍ POŠKOZENÝCH
 • NÁHRADA ŠKODY
 • TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB

Trestní právo

Stejně jako u práva soukromého se i s trestním právem setkáváme velmi často a našim klientům poskytujeme profesionální pomoc při jejich obhajobě nebo při uplatnění jejich práv v situaci, kdy jsou sami poškozenými. Bez ohledu na okolnosti jsme jim vždy náležitou oporou.

Nikdy se nestavíme do role soudců. Naší prací není klienty soudit, ale naopak při nich vždy stát v celém průběhu trestního řízení a poskytnout jim plnohodnotnou obhajobu nebo zastoupení při uplatnění jejich práv.

Možná Vás zajímá:

 • ROZVODY
 • VÝKON RODIČOVSKÉ ODPOVĚDNOSTI
 • VYMÁHÁNÍ VÝŽIVNÉHO
 • URČENÍ A POPŘENÍ OTCOVSTVÍ
 • SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ
 • OSVOJENÍ

Rodinné právo

Rodinné právo je odvětvím, s kterým se potkáváme úplně všichni bez ohledu na rasu, náboženství nebo politické smýšlení. Rodinné právo je také odvětvím, kde emoce a vazby mezi členy rodiny často hrají takovou roli, že i zákon je na tyto vztahy krátký. Z tohoto důvodu je velice důležité, aby právník vnímal tuto odlišnost od jiných právních odvětví a svým klientům radil tak, aby zachoval co nejlepší rodinné vazby a nezničil již mnohdy křehké vztahy.

Naše kancelář poskytuje svým klientům veškerý servis spojený s touto oblastí práva, a to především s ohledem na jejich nejlepší zájmy, ať už při tzv. smluveném, nebo sporném rozvodu. Dále také pomoc při určování výše a vymáhání výživného, určení rozsahu rodičovské odpovědnosti nebo při určování a popírání otcovství. Rodinné vazby našich klientů a jejich zájmy jsou pro nás prioritou. Z tohoto důvodu při ochraně práv klienta volíme vždy takové prostředky, které co nejméně naruší jeho rodinné vztahy.

Možná Vás zajímá:

 • PŘESTUPKOVÁ ŘÍZENÍ
 • SPRÁVNÍ DELIKTY
 • VYVLASTNĚNÍ
 • ŽALOBY PROTI ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU
 • ZASTUPOVANÍ PŘED ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY

Správní právo

Správní právo je oblastí, s kterou pravidelně přichází do styku každý člověk. Naše advokátní kancelář je v otázkách správní agendy připravena pomoci každému klientovi bez ohledu na složitost daného případu. Ať již se jedná o styk s orgány státní správy, přestupková řízení, či řízení ve správním soudnictví, jsme schopni vytvořit vždy optimální řešení.

Možná Vás zajímá:

 • KUPNÍ SMLOUVY K NEMOVITOSTEM
 • KATASTR NEMOVITOSTÍ
 • STAVEBNÍ ŘÍZENÍ (VČETNĚ EIA, IPPC)
 • ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
 • SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

Právo nemovitostní

Transakce s nemovitostmi přináší specifická rizika a problémy. Našim klientům poskytujeme veškerý právní servis související s nákupem, prodejem nebo správou nemovitostí, a to od přípravy kupních smluv a realizace projektů, včetně zpracování související smluvní dokumentace upravující podmínky obchodních transakcí s nemovitostmi.

Součástí našich služeb je také poskytování úschov pro naše klienty a jejich partnery, stejně jako jejich zastupování před katastrálním úřadem, stavebními úřady a jinými orgány veřejné správy. Naše kancelář spolupracuje se znalci z mnoha různých oblastí.

Možná Vás zajímá:

 • DOMÉNOVÉ SPORY
 • SEPIS LICENČNÍCH SMLUV
 • PRÁVNÍ PORADENSTVÍ PŘI VÝVOJI SOFTWARU
 • SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ PODPORY A ÚDRŽBY SOFTWARU (SLA)
 • ANALÝZA RIZIK
 • AUTORSKÉ PRÁVO

Právo informačních technologií

Informační technologie zasahují do všech oblastí lidského života. Je to jedna z nejdynamičtěji se rozvíjejících oblastí práva. Implementace softwarových řešení má často zásadní právní konsekvence. V těchto a jiných otázkách poskytujeme našich klientům komplexní právní poradenství. E-commerce, outsourcing IT služeb, kybernetická bezpečnost. S těmito a dalšími problémy můžeme pomoci i Vám.

Možná Vás zajímá:

 • PRACOVNÍ SMLOUVY
 • SPORY MEZI ZAMĚSTNAVATELEM A ZAMĚSTNANCEM
 • VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU
 • BOZP

Pracovní právo

Stejně jako právo občanské a rodinné je i pracovní právo odvětví, s kterým se každý z nás v běžném životě potýká, ať již jsme v pozici zaměstnavatele nebo zaměstnance. Nejběžnějším případem je situace, kdy uzavíráme či rozvazujeme pracovní poměr. Věděli jste například, že 65 – 70 % žalob na neplatnost skončení pracovního poměru končí úspěchem zaměstnance?

Naše advokátní kancelář je schopna dovést k perfekci jakoukoliv složku pracovní smlouvy či pracovněprávního vztahu, a předejít tak značným časovým a finančním nákladům.

Možná Vás zajímá:

 • OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ
 • TRESTNÍ ŘÍZENÍ
 • VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK
 • ZASTUPOVÁNÍ PŘED SPRÁVNÍMI ORGÁNY
 • SPRÁVNÍ ŽALOBY
 • DOVOLÁNÍ K NEJVYŠŠÍMU SOUDU
 • ÚSTAVNÍ STÍŽNOSTI

Soudní řízení

Ve všech právních odvětvích naše klienty zastupujeme v soudních řízeních. Bez ohledu na to, zda se jedná o řízení civilní, trestní či správní, jsme vždy schopni najít cestu k aktivnímu prosazení klientových zájmů. Jestli se jedná o řízení o drobných nárocích před okresním soudem nebo o rozsáhlé trestním řízení před soudem Nejvyšším, pro nás nehraje roli, ke všem případům přistupujeme vždy s maximální pečlivostí.

Možná Vás zajímá:

 • SEPIS A PODÁNÍ INSOLVENČNÍHO NÁVRHU
 • ZASTUPOVÁNÍ V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ
 • PŘIHLÁŠENÍ POHLEDÁVEK
 • INCIDENČNÍ SPORY

Insolvenční právo

Naše advokátní kancelář poskytuje svým klientům poradenství taktéž v oblasti insolvenčního práva. Pro naše klienty zpracováváme nejen insolvenční návrhy, ale taktéž je zastupujeme v rámci jednotlivých řízení před insolvenčními soudy. Současně naším klientům taktéž poskytujeme službu dohledu, kdy například dohlížíme, zdali nebyl na některého z dlužníků či zákazníků podán insolvenční návrh apod. V rámci insolvencí taktéž poskytujeme poradenskou činnost a zastoupení dlužníků.

Možná Vás zajímá:

 • POSOUZENÍ DLUHOVÉ SITUACE
 • SEPIS A PODÁNÍ NÁVRHU NA ODDLUŽENÍ
 • ZASTUPOVÁNÍ V ŘÍZENÍ

Oddlužení

V oblasti oddlužení nabízíme našim klientům prvotní posouzení jejich dluhové situace, komplexní poradenství ohledně všech otázek, které s tím souvisí, a následně také vypracování a podání návrhu na oddlužení k insolvenčnímu soudu.

Možná Vás zajímá:

 • AUDIT OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • REVIZE PRÁVNÍCH DOKUMENTŮ
 • NAVRŽENÍ PROCESŮ PRO COMPLIANCE S GDPR
 • ZPRACOVÁNÍ DPIA
 • IMPLEMENTACE A ŠKOLENÍ
 • ZASTUPOVÁNÍ PŘED DOZOROVÝM ÚŘADEM

Ochrana osobních údajů a GDPR

S účinností GDPR se problémy týkající se ochrany osobních údajů staly prioritou mnoha společností. Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní poradenství v této oblasti. Našim klientům zpracováváme komplexní audity v oblasti ochrany osobních údajů. Na základě zpracovaného auditu poté navrhujeme směrnice, procesy a právní dokumenty tak, aby bylo vše v souladu s právní úpravou. Současně poskytujeme konzultace a školení zaměstnanců.

Možná Vás zajímá:

 • LICENČNÍ SMLOUVY
 • AUTORSKÉ PRÁVO
 • OCHRANNÉ ZNÁMKY
 • PATENTY
 • UŽITNÉ A PRŮMYSLOVÉ VZORY
 • SOUDNÍ SPORY PŘI ZÁSAHU DO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
 • OCHRANA KNOW-HOW

Právo duševního vlastnictví

Naše advokátní kancelář poskytuje právní poradenství a konzultace v oblasti práva duševního vlastnictví. Zabýváme se také vymáháním práv z porušení autorského práva, ochranné známky či jiného způsobu ochrany duševního vlastnictví. Sepisujeme smluvní dokumentaci pro převod autorských majetkových práv a předcházíme tak sporům, které v této oblasti mohou vzniknout.

Možná Vás zajímá:

 • DAŇOVÉ PORADENSTVÍ PRO PRÁVNICKÉ OSOBY
 • DAŇOVÉ PORADENSTVÍ PRO FYZICKÉ OSOBY
 • NEPŘÍMÉ DANĚ
 • ZASTOUPENÍ V DAŇOVÝCH ŘÍZENÍCH

Daňové právo

V rámci naší advokátní kanceláře poskytujeme klientům taktéž poradenství v oblasti daní. Pro klienty připravujeme daňová přiznání. Současně připravujeme taktéž další podklady v oblasti daní. Součástí našich služeb je taktéž odborná pomoc při jednáních se správcem daně, jakož i zastupování ve sporech se správcem daně.

Postaráme se o Vás

Kancelář AK JUDr. Iva Kremplová za pomoci svého týmu složeného taktéž z odborných asistentů
poskytuje svým klientům komplexní právní pomoc a ochranu jejich zájmů.

Iva-ak-kremplova
JUDr. Iva Kremplová

Specializuje se především na občanské právo, obchodní právo, rodinné právo a právo trestní.

Zdenek-ak-kremplova
JUDr. Zdeněk Nečas

Právník se specializací na právo nemovitostí, správní právo, stavební právo.

John-ak-kremplova
Mgr. John A. Gealfow

Koncipient se specializací občanské, obchodní a autorské právo a všechny právní problémy související s informačními technologiemi.

Matej-ak-kremplova
Mgr. Matěj Krempl

Koncipient se specializací na korporátní a závazkové právo, a dále ochranu osobních údajů a GDPR.

Ja-ak-kremplova
Mgr. Christian May

Koncipient se specializací na právo obchodních korporací, mezinárodní právo soukromé a kontraktace.

Slavek-ak-kremplova
Mgr. Jaroslav Krempl

Koncipient se specializací na pracovní právo a právo občanské.

JUDr. Iva Kremplová

Specializuje se především na občanské právo, obchodní právo, rodinné právo a právo trestní.

JUDr. Zdeněk Nečas

Právník se specializací na právo nemovitostí, správní právo, stavební právo.

Mgr. John A. Gealfow

Koncipient se specializací občanské, obchodní a autorské právo a všechny právní problémy související s informačními technologiemi.

Mgr. Matěj Krempl

Koncipient se specializací na korporátní a závazkové právo, a dále ochranu osobních údajů a GDPR.

Mgr. Christian May

Koncipient se specializací na právo obchodních korporací, mezinárodní právo soukromé a kontraktace.

Mgr. Jaroslav Krempl

Koncipient se specializací na pracovní právo a právo občanské.

Advokátní kancelář
JUDr. Iva Kremplová

info@ak-kremplova.cz
+420 549 213 630

Brno

Botanická 9
602 00 Brno

fake-mez

Ostrava

Grmelova 2107/13b
709 00 Ostrava,
Mariánské Hory

Advokátní kancelář
JUDr. Iva Kremplová

info@ak-kremplova.cz
+420 549 213 630

Brno

Botanická 9, 602 00 Brno

Ostrava

Grmelova 2107/13b, 709 00 Ostrava
Mariánské Hory

Advokátní kancelář JUDr. Iva Kremplová